Xuất khẩu 100 chai người dùng oxy tại hiện trường

出口马里国100立方充瓶氧气用户现场.jpg

Công nghiệp hóa dầu Đại Liên, ba bộ 1, 000 mét khối người sử dụng nitơ tại chỗ

大连石化行业3套1000立方氮气用户现场.jpg


Ngành công nghiệp hóa dầu Liêu Ninh, ba bộ 1, 000 mét khối người sử dụng nitơ tại chỗ

辽宁石化行业3套1000立方氮气用户现场.jpg


Hóa dầu hóa dầu Thiên Tân 6 bộ 1, 000 mét khối người sử dụng nitơ tại chỗ

天津石化石化6套1000立方氮气用户现场.jpg


Công nghiệp hóa dầu Thiên Tân, ba bộ 1, 000 mét khối người sử dụng nitơ tại chỗ

天津石化行业3套1000立方氮气用户现场.jpg


Ngành công nghiệp hóa dầu Tân Cương 2 tập hợp 4000 người dùng nitơ khối tại chỗ

新疆石化行业2套4000立方氮气用户现场.jpg