Trang chủ > Về chúng tôi > Hội thảo

Dispatch District 1.png


Quận Dispatch 1

Dispatch District 2.png


Dispatch Quận 2

                  

Final Product 1.png


Sản phẩm cuối cùng 1

Final Product 2.png


Cuối cùng Product2

                                                                             

warehouse 1.png


kho bãi 1

Warehouse 2.png


kho 1

                                                       

Container District.png


Quận container

Blasting District.png


Quận phun cát

                                                           

Semi-product District.png


Khu bán sản phẩm

Raw material District.png


Huyện nguyên liệu

                                                                    

Welding District.png


Hàn quận

Installation.png


Cài đặt

                                                  

Commission District 1.png


Ủy ban Quận 1

Commission District 2.png


Ủy ban Quận 2

                           

Exhibition Room.png


Phòng triển lãm

Company Lobby.png


Công ty Lobby