Dispatch District 1.png


Phân phối Quận 1

Dispatch District 2.png


Phân phối Quận 2


Final Product 1.png


Sản phẩm cuối cùng 1

Final Product 2.png


Sản phẩm cuối cùng2

                                                                             

warehouse 1.png


kho 1

Warehouse 2.png


kho 1

                                                        

Container District.png


Quận Container

Blasting District.png


Hạt nổ

                                                         

Semi-product District.png


Quận bán thành phẩm

Raw material District.png


Vùng nguyên liệu

                                                                    

Welding District.png


Quận hàn

Installation.png


Cài đặt

                                                  

Commission District 1.png


Ủy ban Quận 1

Commission District 2.png


Ủy ban Quận 2

                           

Exhibition Room.png


Phòng trưng bày

Company Lobby.png


Sàn Công ty